Nhập khẩu - Pran

Kẹo Chik Nic Hương Bạc Hà 17gram

KẸO DẺO HỖN HỢP GUMMIES CANDY (PRAN)

KẸO HỖN HỢP HURRAY JELLY BEAN

KẸO MÚT HƯƠNG CAM (PRAN LOLLIPOP-ORANGE FLAVOUR)

KẸO MÚT HƯƠNG COLA (PRAN LOLLIPOP-COLA FLAVOUR)

KẸO MÚT HƯƠNG DÂU (PRAN LOLLIPOP-STRAWBERRY FLAVOUR)

KẸO MÚT KÈN PRAN

KẸO MÚT TỔNG HỢP PRAN LOLLIPOP (KỆ)

KẸO PRAN CHOCO BEAN TOFFEE

KẸO PRAN GEMS TOFFEE

KẸO SÔ CÔ LA TƯƠI (PRAN CHOCO CHOCO)

KẸO SOCOLA SỮA HÌNH XE ĐUA (MILK CHOCOLATE BAR TREAT RACING MASTER)

KẸO SỮA CHOCO CHOCO HƯƠNG DÂU

KẸO SỮA PRAN MILKY STICK

SÔ CÔ LA THANH (TREAT MILK CHOCOLATE BAR)

SOCOLA VIÊN M&S